Megbocsáttattak bűneid

Luk 5. 24-25

Hogy pedig megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket – azt mondta a bénának –: neked mondom, kelj fel, vedd a nyoszolyádat, és menj haza!És az rögtön felkelt a szemük láttára, fölvette, amin feküdt, és Istent dicsőítve hazament

A felolvasott igerész Jézus egyik csodatörténetéből van kiragadva. Ha a teljes perikópát vesszük figyelembe, akkor kiderül belőle, hogy Jézus egy háznál nagy tömegnek, köztük számos írástudónak és farizeusnak is magyarázza az írásokat. Egyszer néhány férfi egy súlyos fekvő beteget hoz Jézus elé, azzal a szándékkal, hogy Jézus őt meggyógyítsa. Már rögtön a legelején kiderül, hogy ezek az emberek nem véletlenül jutottak el Jézushoz, mivel az olvasható a történetben, hogy az Úr ereje Jézust gyógyításra indította. Tehát mindaz a sokaság akik Galilea, és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek, azok mind azért jöttek, hogy tanúi legyenek Jézus dicsőséges isteni hatalmának és voltának. Mint ahogyan azt tudjuk a történetből, a nagy sokaság miatt, ezek a férfiak a tetőn át eresztették le a beteget Jézus elé, s ezt követően hangzik el Jézusnak a beteg felé való gyógyító kijelentése. „Ember, megbocsáttattak a te bűneid.” A textusként felolvasott igeszakasz tulajdonképpen Jézusnak a válasza az előbb elhangzottak miatt zúgolódó farizeusok és írástudók felé, akik így tanakodtak egymás között: „Kicsoda ez, hogy így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?”.

Pál szavaival élve „mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság.” A mi esetünkben az előbbi fordul elő, vagyis a zsidókból Jézus szavai megütközést, megbotránkozást váltottak ki. A zsidó vallás szerint ugyanis egy ilyen a bűnök bocsánatára vonatkozó önkényes kijelentés, voltaképp az istenkáromlás egyik legsúlyosabb formája volt. Mi hisszük és valljuk, hogy Jézus személyében egyesül az isteni és emberi természet. Ebből kifolyólag számunkra nagyon is világos, hogy Ő isteni természeténél fogva bocsátja meg a beteg bűneit és gyógyítja meg őt. Azok számára azonban, akiknek ez nyilván nem volt természetes az előbb elhangzottak folytán, ennek alátámasztása gyanánt veti fel a kérdést Jézus, hogy szerintük melyik a könnyebb: “Azt mondani, hogy megbocsáttattak a bűnei, vagy azt mondani kelj fel és járj?”. Szerintünk melyik a könnyebb? Csak mondani, hogy valakinek a bűnei megbocsáttattak vagy puszta szavakkal elérni azt, hogy egy súlyos beteg azonnal meggyógyuljon. Nyílván az előbbi, nemcsak, hogy könnyebb, hanem emberként számunkra az egyetlen kivitelezhető cselekedet a felsoroltak közül. Éppen ezért Jézus mintegy bizonyítja a végrehajtott csodával az Ő isteni hatalmát, amelynél fogva megbocsáthatja és meg is bocsátja az emberek bűneit. A csodát látva a sokaság felismeri Isten hatalmát és nagyságát Jézus személyében, hiszen azt olvassuk: ”Ámulat fogta el mindnyájukat és dicsőítették Istent, és megteltek félelemmel, és ezt mondták: Csodálatos dolgokat láttunk ma!”.

Talán ma a legkézenfekvőbb és leginkább ismert példa mindannyiunk számára az úrvacsorai alkalmon elhangzó bűnbocsánat-hirdetés. Amelyet értelemszerűen a lelkész mond el, s amit sokan félreértelmezve úgy fognak föl, hogy a lelkész bocsátja meg a bűnöket. Pedig a feloldozás szövege nagyon tisztán és pontosan fogalmaz, mégpedig a következőképpen: ”Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak bár méltatlan, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk az ingyen kegyelméből az ő Szent Fiának érdeméért.” Tehát világos kell legyen a mi számunkra, hogy a lelkész, mint Krisztus szolgája csupán hirdeti az Isten bűnbocsánatát, amelyet Isten biztosan megad nekünk az örökélet kíséretében Krisztus érdeméért. Ennélfogva bűneink megvannak bocsátva, nekünk csak hittel elkell fogadnunk az Ő igéjének hallására, mert mint ahogyan tudjuk „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.”

Ámen.

 

Gerendi Győző

III. Teológiai hallgató